以下是收集的《塞尔达传说·旷野之息》中的试炼神庙(Shrine of Trial)的名称:

序号日语名称英语名称中文名称神庙挑战试炼名称备注
001カヤ・ミワの祠Kaya Wan Shrine
002ダタ・クスの祠Daka Tuss Shrine
003ミーズー・ヨの祠Mezza Lo Shrine
004ルッコ・マの祠Rucco Maag Shrine
005シ・ヨタの祠Shai Yota Shrine
006ワゴ・カタの祠Wahgo Katta Shrine
007ヒロ・ヒラの祠Hila Rao Shrine
008タロ・ニヒの祠Ta’loh Naeg Shrine
009ラーナ・ロキの祠Lakna Rokee Shrine
010カム・ユオの祠Kam Urog Shrine
011ダウ・ナエの祠Dow Na’eh Shrine
012ジター・サミの祠Jitan Sa’mi Shrine吉塔·萨米神庙
013ターノ・アの祠Tahno O’ah Shrine塔诺·阿神庙
014ヴァシ・リャコの祠Bosh Kala Shrine
015リ・ダヒの祠Ree Dahee Shrine
016シベ・ニャスの祠Shee Venath Shrine
017シベ・ニーロの祠Shee Vaneer Shrine
018ハユ・ダマの祠Ha Dahamar ShrineIshto Soh
019ミャマ・ガナの祠Myahm Agana Shrine米亚马·迦纳神庙哈特诺村,是离林克的家最近的神庙
020シ・クチョフの祠Shae Katha Shrine
021トト・イサの祠Toto Sah Shrine
022ヤ・ナーガの祠Ya Naga Shrine
023プマ・ニットの祠Pumaag Nitae Shrine
024シ・タタンケの祠Shoqa Tatone Shrine希·塔塔恩科神庙想见见守护者给不停抚摸宝珠的妹子柳奈看三种守护者的照片,她就会交出用于放在台座上开启神庙的宝珠
025カオ・マカの祠Ka’o Makagh Shrine卡奥·玛卡神庙高原驿站
026ショダ・サーの祠Shoda Sah Shrine
027サイ・ウートの祠Shai Utoh Shrine塞伊·乌托神庙在南部的湖畔驿站后面的山脚
028キュカ・ナタの祠Qukah Nata Shrine丘卡·纳塔神庙闪电开启的试炼丘卡·纳塔的祝福在南部费罗尼地区山上的克拉尔湖边,身上有金属武器装备时站在湖边的大岩石上引起雷击炸开石头露出神庙,最好提前戴好防雷护具(例如雷鸣头盔
029タワ・ジヌの祠Tawa Jinn Shrine
030ヤオ・マーヨの祠Yah Rin Shrine亚奥·玛耀神庙铁箱做审判沃托里村旁的山坡上
031マ・カヤの祠Kah Yah Shrine
032ムオ・ジームの祠Muwo Jeem Shrine姆奥·吉姆神庙力之试炼 高阶在东南部的海边乌洛克海角悬崖顶端
033チャス・ケタの祠Chaas Qeta Shrine洽斯·科塔神庙力之试炼 终阶在东南部哈特尔海哈特诺小岛
034クグ・チデの祠Korgu Chideh Shrine库古·齐得神庙野外的试炼库古·齐得的祝福在东南部塞哈特诺岛柯荷利特台地
035キマ・コササの祠Kema Kosassa Shrine
036キハ・ウの祠Keeha Yoog Shrine
037クイ・タッカの祠Kuh Takkar Shrine
038モ・ラタニアの祠Mogg Latan Shrine
039シ・ダゴズの祠Sheem Dagoze Shrine
040ヤカー・マタの祠Kaam Ya’tak Shrine
041ルヨ・タウの祠Rota Ooh Shrine
042ジュニ・シの祠Joloo Nah Shrine
043トゥミ・ンケの祠Keh Namut Shrine
044マ・オーヌの祠Oman Au Shrine
045ジャ・バシフの祠Ja Baij Shrine
046ワ・モダイの祠Owa Daim Shrine
047ジノ・ヨーの祠Jee Noh Shrine吉诺·耀神庙动与静的选择荒野之塔的东边山谷
048ケー・ノイの祠Kay Noh Shrine克·诺伊神庙电之力格鲁德沙漠东北边道路入口的格鲁德峡谷驿站
049ダコ・タワの祠Dako Tah Shrine
050ササ・カイの祠Sasa Kai Shrine
051シ・ジトの祠Sho Dantu Shrine
052キマ・ズースの祠Kema Zoos Shrine基玛·兹斯神庙中断的抛物线格鲁德沙漠北部边缘的山脚下
053ト・カユーの祠Tho Kayu Shrine
054ハワ・カイの祠Hawa Koth Shrine哈瓦·卡伊神庙电之传递格鲁德沙漠的西南地区的格鲁德大化石下,同在化石下的还有大精灵之泉,住的是能力最高的精灵忒拉
055グコ・チセの祠Daqo Chisay Shrine古科·齐塞神庙5个铁块格鲁德小镇正门外的东侧城墙边
056ラキュ・ウロの祠Raqa Zunzo Shrine
057キョシ・オーの祠Korsh O’hu Shrine
058ミィ・スゥの祠Misae Suma Shrine密·苏神庙寻求玉液琼浆 密·苏的祝福格鲁德小镇帕可忒领取任务,神庙是在东格鲁德钻石 x1
059ディラ・マの祠Dila Maag Shrine迪拉·玛神庙沙漠的试炼 迪拉·玛的祝福 在南部的摩尔达巴山往西有一座南洛美城堡遗迹里,破解这座迷宫即可打开神庙
060スマ・サマの祠Suma Sahma Shrine斯玛·萨玛神庙 斯玛·萨玛 的祝福
061イオ・ソオの祠Ishto Soh Shrine伊奥·索奥神庙在南部的摩尔达巴山以东的半山腰台地上,附近有个妹子米默扎在练黑暗料理
062ト・クモの祠To Quomo Shrine
063シャダ・アダの祠Shada Naw Shrine
064ラー・クアの祠Rok Uwog Shrine
065カザ・トッキの祠Qaza Tokki Shrine
066ミョス・シノの祠Mozo Shenno Shrine妙斯·希诺神庙力之试炼 终阶海布拉山脉往西的比隆雪原,从一个接近山顶的洞口进去
067ガオマ・アサの祠Goma Asaagh Shrine
068カマ・ラヒの祠Maka Rah Shrine
069シャ・タワの祠Sha Warvo Shrine夏·塔瓦神庙隐藏的风之路利特村外的北部的利诺斯岭
070ラノ・クヒーの祠Lanno Kooh Shrine
071ノッキ・ミヒの祠Gee Ha’rah Shrine
072リ・モナの祠Rin Oyaa Shrine
073ロナ・カータの祠Rona Kachta Shrine
074ウータ・ドの祠Voo Lota Shrine乌塔·多神庙利特的兄弟岩风之路利特村找小鸟人奇尔领取神庙任务,神庙在利特村外以西的兄弟岩
075アコ・ヴァータの祠Akh Va’quot Shrine阿科·瓦塔神庙风车利特村
076ヴォリダ・ノの祠Bareeda Naag Shrine
077ドゥンバ・タの祠Dunba Taag Shrine
078マ・ノラの祠Maag No’rah Shrine
079モンヤ・トマの祠Monya Toma Shrine
080カ・オキョの祠Kah Okeo Shrine卡·奥裘神庙御风者位于地图正西的边缘
081ティナ・キョザの祠Tena Ko’sah Shrine提纳·裘扎神庙力之试炼 终阶位于地图西部的塔邦挞地区古代石柱群
082シャオ・ヨの祠Shae Loya Shrine
083トー・ヤッサの祠Toh Yahsa Shrine
084キワ・ザタスの祠Zalta Wa Shrine
085ニア・ネアの祠Noya Neha Shrine
086カタ・チュキの祠Katah Chuki Shrine
087キト・ワワイの祠Ketoh Wawai Shrine
088ショラ・ハの祠Shora Hah Shrine
089グ・アチトーの祠Gorae Torr Shrine
090ヅナ・カイの祠Zuna Kai Shrine兹纳·卡伊神庙
091ダ・チョカヒの祠Daag Chokah Shrine
092クン・シダジの祠Kuhn Sidajj Shrine
093キヨ・ウーの祠Keo Ruug Shrine
094マーム・ラノの祠Maag Halan Shrine
095シモ・イトセの祠Shae Mo’sah Shrine
096ダカ・カの祠Daqa Koh Shrine
097ケハ・ラマの祠Kayra Mah Shrine
098ツツア・ニマの祠Tutsuwa Nima Shrine茨茨阿·尼玛神庙
099カツ・トサの祠Katosa Aug Shrine卡茨·托萨神庙
100リター・ズモの祠Ritaag Zumo Shrine利塔·兹摩神庙
101サス・コサの祠Saas Ko’sah Shrine
102ナミカ・オズの祠Namika Ozz Shrine
103ミーロ・ツヒの祠Mirro Shaz Shrine
104キュ・ラムヒの祠Qua Raym Shrine
105ネヅ・ヨマの祠Ne’ez Yohma Shrine奈兹·耀玛神庙卓拉领地的米法雕像后面
106サオ・コヒの祠Soh Kofi Shrine
107カ・ムーの祠Kah Mael Shrine
108シェモ・ラタの祠Sheh Rata Shrine
109ダ・キキーの祠Dagah Keek Shrine
110ジズ・カフィの祠Ze Kasho Shrine
111ダヒ・シーノの祠Dah Hesho Shrine达席·希诺神庙
112ケニィ・シカの祠Ke’nai Shakah Shrine科尼·希卡神庙
113トゥ・カロの祠Tu Ka’loh Shrine图·卡罗神庙
114モア・キシトの祠Mo’a Keet Shrine
115サ・ダージュの祠Sah Dahaj Shrine
116ヒャ・ミウの祠Hia Miu Shrine席亚·米乌神庙力之试炼 终阶在地图左上角边上,海布拉地区的冰冻山麓,需要穿好全套防寒服装
117シャ・ゲマの祠Sha Gehma Shrine
118ミッダ・ロキの祠Mijah Rokee Shrine
119ダ・カソーの祠Dah Kaso Shrine
120タ・ムールの祠Tah Muhl Shrine

最后修改日期: 2021年12月27日

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。